Nimasha Shehani | LambdaTest Manual Testing Certified πŸŽ“

Congrats! :clap: Nimasha Shehani for becoming LambdaTest Certified Professional.

:man_student: Certification Passed: Manual Testing

  • Manual Testing Certification ID: LMT-WOH84J

image